Niets wat we ons ooit hebben voorgesteld ligt buiten onze macht, het ligt slechts voorbij onze huidige (zelf)kennis.

Theodore Roszak

Wij zijn blij dat wij ons plan kunnen presenteren en daarom informeren wij u graag over ons initiatief tot de oprichting van het Huis der Nederlanden, een toekomst vast Kenniscentrum voor Duurzame Gezondheid. Vanuit die kerngedachte vinden er activiteiten en combinaties plaats op het gebied van: onderwijs, wetenschap, management, voorlichting, gezondheid(zorg) en innovatie.

Het initiatiefplan van het Huis der Nederlanden is eind 2006 ontstaan door de waarneming bij de initiatiefnemers dat in onze samenleving een hoopvolle beweging is aan de oppervlakte te komen. Het is een beweging bestaande uit mensen die zich herbezinnen op voorkeuren en gedragingen. Wij zien daarin een verschuiving van een consumptieve naar een selectieve kwaliteit met name daar waar het de duurzaamheid op het gebied van milieu, gezondheidszorg en voorlichting betreft. Een manier van leven, opvallend gericht op verspilling, maakt plaats voor een manier van leven op basis van eigen verantwoordelijkheid, eenvoud en het zoeken naar een nieuwe moraliteit.

Huis der Nederlanden wil een podium zijn waarop die beweging in de marges van de samenleving sociale cohesie krijgt. Een erkende academische vrij- en werkplaats waar men zich kan herbezinnen op waarden, overtuigingen en manier van leven om nieuwe wegen in te slaan waar het bijzondere maatschappelijke onderwerpen betreft.

Dergelijke omslagen in de samenleving met draagvlak onder een groeiend aantal mensen behoren serieus te worden genomen en een prominente plaats te behouden. Het is te mager hen af te wijzen omdat zij bestaande systemen en de stijl van leven willen nuanceren. Velen onder hen huldigen een authentiek stelsel van waarden en prioriteiten dat grote beloften inhoudt. Het zijn ook die beloften waar zich op dit moment een verschuiving voltrekt, die zich overigens ook in de "markt" aftekent als een 'gezonde en duurzame manier van leven'. Huis der Nederlanden heeft daartoe een podium ontwikkeld waarin de volgende drie aandachtsgebieden tot synergie komen:

* Duurzaamheid, ecologische benadering van de leefomgeving in relatie tot gezondheid;

* Gezondheidszorg, het samenbrengen van reguliere en complementaire behandelvormen;

* Studie en voorlichting, congres en seminars op het gebied van leiderschapsontwikkeling, gezondheid, natuur en voeding.

De gezondheidszorg in Nederland staat voor enorme uitdagingen. Als er niets gebeurt, dan is de sector binnen enkele jaren compleet failliet. Er is een duidelijke noodzaak om zaken anders aan te pakken.

De antwoorden dienen zich gelukkig aan. Andere organisatievormen, waarbij de patient de regie voert en waarbij professionele zorg, mantelzorg en zelfzorg optimaal gecombineerd worden. Integratie van complementaire zorg binnen het reguliere bestel. Een meer holistische en duurzame benadering van zorg. Allemaal ingredienten waarmee grote stappen bij de verbetering van de zorg gemaakt kunnen worden.

Het is nu tijd voor actie. Daarvoor is een centrale plaats nodig van waaruit die actie wordt gestimuleerd en gecoordineerd. Waar losse initiatieven de ruimte krijgen om tot wasdom te komen en in combinatie tot een betere zorg leiden. Een combinatie van Podium, een Academische Vrijplaats, een Werkplaats en een Marktplaats. Het Huis der Nederlanden wil die rol op zich nemen.

Nederland ontbeert deze centrale plaats voor de gezondheidszorg. Er zijn veel ontwikkelingen maar de som der delen telt nog niet tot meer op dan de losse delen apart. Het Huis der Nederlanden zal onze gezondheidszorg meehelpen de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan en hoofd te bieden. Het Huis der Nederlanden zal onze gezondheidszorg internationaal op de kaart zetten als voortuitstrevend en initiatief. Het Huis der Nederlanden zal ontwikkelingen helpen versnellen en kostbare kennis uit onderzoek helpen verspreiden onder zorgverleners.

Gezondheid is iets wat ons allemaal aangaat. In het verleden was dat iets wat we overlieten aan de dames en heren doktoren. In toenemende mate worden we nu actor in dit veld. Daarmee is gezondheid iets voor en door alle Nederlanders. En juist daarom is het centrum de locatie om het Huis der Nederlanden te huisvesten.

Het Huis der Nederlanden wil in het centrum staan van deze transformatie. Met het invullen van een netwerkfunctie binnen deze transformatie wil zij alle actoren in deze transformatie met elkaar verbinden om daarmee een nieuwe kijk op gezondheid in onze samenleving te creeren. Daarmee is het Huis der Nederlanden van en voor alle Nederlanders.

Met ons oor en oog in de samenleving noemen wij tot slot in onze nota een aantal personen die op persoonlijke titel en deskundigheid dit plan mee helpen doen vormgeven en ons in belangrijke mate adviseren. En niet in de minste plaats onze inspirerende samenleving waarin wij vaak schipperen tussen vastklampen aan de 'status quo' en de drang om te veranderen.

uit Nota van Aanbeveling:  Kenniscentrum Duurzaamheid, Gezondheid en Leiderschapsontwikkeling.

Amsterdam, augustus 2011.

Op dit moment zijn we nog bezig in onze beleidsvoorbereidende activiteiten. Zodra deze zijn afgerond is er meer informatie beschikbaar op deze pagina. See English!

Werkplaatssessies.

Huis der Nederlanden organiseert  “werkplaatssessies”. Dat wil zeggen bijeenkomsten waarmee we willen  aangeven hoe we ons de sfeer voorstellen. Werken aan, brengen van ideeën, voorbereiden! Je ziet de dingen dan misschien anders of helderder. Je ziet opeens hoe iets óók kan. Het is maar net hoe je het bekijkt. En daar willen we graag een handje bij helpen. Door inspirerende collega’s uit te nodigen, door de juiste sfeer te creëren in een passende omgeving.  Maar, om de gedachten te richten, kiezen we ook een actueel thema en nodigen we een speciale gast uit die we een Inleider van Formaat noemen. De bijeenkomsten kennen een informeel en vertrouwelijk karakter. ‘Strictly off the record’. Er wordt geen verslag gemaakt, er wordt niet over de inhoud gepubliceerd, er is geen pers aanwezig.  In de “werkplaatssessies” zullen met name onderwerpen aan de orde komen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid (zorg, natuur, milieu, voedsel - producten).

Elke sessie kent een ander thema en heeft een andere inleider. Ook de genodigden kunnen steeds verschillend zijn. Het zijn bestuurders, directeuren van organisaties, wetenschappers en adviseurs, soms één van hun managers of stafleden. Op die manier krijgen we een mooi gemengd gezelschap. Geïnteresseerden in de sessies kunnen zich niet spontaan aanmelden. Zij worden door Huis der Nederlanden gericht en persoonlijk uitgenodigd.

info@huisdernederlanden.nl


De werkgroep.      


©  Uit deze uitgave -publicatie-  mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevenbestand en /  of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, of op welke anderewijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

 

Any part of this publication may only be reproduced, stored in a retrieval system and / or transmitted in any form, by print, photoprint, microfilm, recording or other means, chemical, electronic or mechanical, with the written permission of the owner.

   
Home
Contact